Formalización de matrícula

NOVO ALUMNADO PARA CURSO 2013-2014

  • Presentación da solicitude de admisión: 5 - 17 de abril.

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 22 de abril – 3 de maio.

  • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: até 10 de maio.

  • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 31 de maio.

  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20 - 30 de xuño.

DOCUMENTOS

- Solicitude en modelo oficial que se entrega no centro.

- Certificado de empadronamento expedido polo concello

- Fotocopia do libro de familia onde se atopa rexistrado o neno/a.

- Fotocopia do D.N.I. dos pais/nais ou titores legais.

- Fotocopia da cartilla da Seguridade Social.

- Fotocopia da cartilla de vacinas

- Fotocopia cotexada da declaración da renda. Se declararon separadamente presentaranse ámbalas dúas e se non están obrigados a facela presentarán certificado en tal sentido.

- Se pertence a familia numerosa presentará ademais fotocopia cotexada do devandito título

•  Se é minusválido presentará certificado médico ou do INSERSO.